Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden DVB Electronics.

Download hier de algemene voorwaarden (PDF)

Artikel 1 – Algemeen
1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna “de Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven, aanbiedingen en overeenkomsten zowel ter zake van de levering van zaken als ter zake van het verrichten van werkzaamheden door DVB Electronics aan afnemers, kopers en opdrachtgevers (hierna: “Opdrachtgever”) .
1.2 Iedere afwijking of wijziging van de Algemene Voorwaarden vereist een voorafgaande schriftelijke toestemming van DVB Electronics.
1.3 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van een Opdrachtgever of van derden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – binden DVB Electronics niet, tenzij deze door DVB Electronics schriftelijk zijn aanvaard.
1.4 Bij tegenstrijdigheid van Algemene Voorwaarden met die van enige Opdrachtgever c.q. derde prevaleren deze Voorwaarden.
1.5 In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegd rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
DVB Electronics
Haarlemmerstraatweg 117
1165 MK  Halfweg
Telefoon: 020 4970273 (Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.30)
Email: info@dvbelectronics.nl
KvK nummer: 34169364
Btw-identificatienummer: NL131508222B01

Artikel 3 – Orders, aanbiedingen en overeenkomst
3.1 Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen, offertes of prijsopgaven zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever bij een eventuele aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen enz. van de juistheid waarvan DVB Electronics mag uitgaan.
3.2 Overeenkomsten tussen DVB Electronics en Opdrachtgever komen pas tot stand indien en voor zover offertes, aanbiedingen of opdrachten door DVB Electronics zijn geaccepteerd of worden geacht te zijn tot stand gekomen indien DVB Electronics reeds met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen. Indien verkoop uit magazijnvoorraad plaatsvindt kan de factuur voor de schriftelijke opdrachtbevestiging in de plaats treden.
3.3 Beschrijvingen in orders, aanbiedingen en/of prijsopgaven zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar binden DVB Electronics niet. Wijzigingen van technische aard worden door DVB Electronics voorbehouden.
3.4 DVB Electronics heeft het recht , indien de opdracht voor de levering van een zaak of het verrichten van diensten niet tot een overeenkomst leidt, alle kosten die DVB Electronics heeft moeten maken om de aanbieding te kunnen verstrekken, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
3.5 Wijzigingen en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst, Order en/of de Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts als wijziging of aanvulling op de betreffende Overeenkomst of Order. DVB Electronics is bevoegd eventuele extra kosten ter zake van wijzigingen en/of aanvullingen bij Opdrachtgever in rekening te brengen en –zo nodig- prijzen en/of (op)leveringstermijnen aan te passen.

Artikel 4 – Levering en levertijd
4.1 Alle door DVB Electronics opgegeven leveringstermijnen zijn slechts bij benadering en zullen nimmer als fatale termijnen te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient DVB Electronics dan ook schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
4.2 DVB Electronics is gerechtigd de levering op te schorten zolang Opdrachtgever jegens DVB Electronics niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot op het moment dat Opdrachtgever alsnog deze verplichtingen is nagekomen.
4.3 De levering geschiedt af-magazijn, -werkplaats, -fabriek of -winkel ter keuze van DVB Electronics.
4.4 De door DVB Electronics te leveren zaken reizen voor risico van de Opdrachtgever. De keuze van de wijze van transport wordt door DVB Electronics bepaald. Verzekering van de te vervoeren zaken geschiedt niet, tenzij de opdrachtgever dit uitdrukkelijk verlangt; in dit geval komen de kosten voor zijn rekening. DVB Electronics is slechts aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet tijdige levering indien de Opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld, waarbij de Opdrachtgever DVB Electronics een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Overschrijding van de levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot bovengenoemde schadevergoeding indien deze schriftelijk is overeengekomen.
4.5 Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen komen de kosten voor in- en uitvoerrechten, zegel-, stations- en inklaringskosten en belastingen etc. voor rekening van Opdrachtgever.
4.6 DVB Electronics behoudt zich het recht voor in gedeelte af te leveren en afzonderlijk te factureren.

Artikel 5 – Prijzen
5.1 De door DVB Electronics opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de prijzen geldend op de dag van levering af -werkplaats, -fabriek of -magazijn of -winkel en zijn exclusief BTW en tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld exclusief verpakkings- en verzendkosten.
5.2 DVB Electronics heeft het recht alle prijsverhogende factoren – waaronder mede moet worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks) prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in valutaverhoudingen – die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding, prijsopgave, offerte c.q. de totstandkoming van de overeenkomst, aan de Opdrachtgever te berekenen. De Opdrachtgever is gerechtigd, na in kennis te zijn gesteld van de verhoging, binnen 8 dagen na de kennisgeving de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 – Betalingen
6.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te geschieden. De betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Compensatie, aftrek of verrekening is niet toegestaan.
6.2 DVB Electronics is altijd gerechtigd alvorens te leveren een naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever te verlangen. Deze bepaling geldt evenzeer, indien krediet is bedongen. Weigering van de Opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft DVB Electronics het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van DVB Electronics tot vergoeding van onkosten en winstderving.
6.3 In het geval dat de betalingstermijn met meer dan 14 dagen wordt overschreden, is opdrachtgever aan DVB Electronics vanaf de vervaldatum van de factuur een rente verschuldigd over alle te late betalingen van 1% boven het geldende promessedisconto van de Nederlandsche Bank N.V. met een minimum van 1,5% per maand. Tevens is Opdrachtgever eventueel van toepassing zijnde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
7.1 DVB Electronics behoudt de eigendom van alle door DVB Electronics aan Opdrachtgever geleverde zaken, zolang Opdrachtgever niet al zijn betalingsverplichtingen, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, heeft voldaan.
7.2 In aanvulling van het hierboven genoemde eigendomsvoorbehoud verbindt Opdrachtgever zich om op eerst daartoe strekkende verzoek van DVB Electronics een bezitloos pandrecht te vestigen op alle door DVB Electronics aan op Opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook.
7.3 Zolang vaststaat, dat de eigendom van het geleverde nog niet is overgegaan op de Opdrachtgever, is hij niet gerechtigd het geleverde door te verkopen, of op enige andere wijze over de geleverde zaken te beschikken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DVB Electronics

Artikel 8 – Reclames
8.1 De Opdrachtgever dient klachten over de geleverde zaken of de verrichtte diensten binnen 8 dagen nadat levering heeft plaatsgevonden c.q. de werkzaamheden zijn verricht schriftelijk aan DVB Electronics te melden.
8.2 In geval van een door DVB Electronics gegrond bevonden klacht over de geleverde zaken heeft DVB Electronics het recht de desbetreffende zaken te herstellen, dan wel deze door soortgelijke zaken te vervangen. DVB Electronics is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, behalve in het geval deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DVB Electronics.

Artikel 9 – Rechten van DVB Electronics.
9.1 Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot programmatuur, software en apparatuur die door DVB Electronics aan Opdrachtgever wordt geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking wordt gesteld, berusten uitsluitend bij DVB Electronics of diens licentiegevers, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Opdrachtgever verkrijgt daarvoor slechts de gebruiksrechten op basis van de toepasselijke licentievoorwaarden.
9.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendommen uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur en software.
9.3 Het is DVB Electronics toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de apparatuur.
9.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DVB Electronics de software of programmatuur geheel of gedeeltelijk te ontmantelen, te de compileren, daarop reverse engineering toe te passen, te integreren of te combineren met andere software, te kopiëren, te vertalen, aan te passen, variaties aan te brengen of te wijzigen, behoudens voor zover toegestaan ingevolge de van toepassing zijnde licentievoorwaarden en behoudens voor zover toegestaan ingevolge de wet.
9.5 DVB Electronics zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke actie welke gebaseerd is op de bewering dat de door DVB Electronics zelf ontwikkelde software en/of programmatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldende auteursrecht van derden. DVB Electronics verleent geen vrijwaring en is niet gehouden tot enige schadevergoeding ter zake enige vordering waarbij er sprake is van een wijziging in de software en/of de programmatuur.
9.6 Indien partijen in een aparte overeenkomst schriftelijk overeenkomen dat DVB Electronics in opdracht van Opdrachtgever programmatuur of software zal ontwikkelen verkrijgt DVB Electronics, met betrekking tot geheel in zijn opdracht en te zijner behoeve ontwikkelde programmatuur of software, het niet exclusieve recht tot onbeperkt gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf. Partijen kunnen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Slechts indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, wordt de broncode van deze programmatuur en software aan Opdrachtgever te beschikking gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen.

Artikel 10 – Service- en onderhoudswerkzaamheden
10.1 DVB Electronics zal service en onderhoud overeenkomstig de met de Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken verrichten.
10.2 Alle door DVB Electronics bij service en onderhoud gebruikte apparatuur, programmatuur en andere materialen blijven het eigendom van DVB Electronics tenzij Opdrachtgever een vergoeding betaald voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan aan DVB Electronics.
10.3 DVB Electronics kan wijzigingen aanbrengen in de omvang en de inhoud van de te verrichten service. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Opdrachtgever geldende procedures tot gevolg hebben, zal DVB Electronics Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk inlichten en komen de kosten van de verandering voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 11 – Overmacht
11.1 Van overmacht aan de zijde van DVB Electronics is, behoudens de in de wet geregelde gevallen, sprake, indien DVB Electronics verhinderd wordt aan haar verplichtingen te voldoen ten gevolge van omstandigheden gelegen buiten de invloedsfeer van DVB Electronics, waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, het niet voldoen door leveranciers van DVB Electronics aan hun verplichtingen.

Artikel 12 – Garantie
12.1 Op de apparatuur die door DVB Electronics van een leverancier is betrokken, zijn voor zover aanwezig uitsluitend de garantiebepalingen van leverancier van toepassing.
12.2 Onverminderd het in Artikel 11.1 bepaalde wordt door DVB Electronics gedurende een periode van drie maanden na datum van aflevering van de apparatuur voor zover niet betrokken van een leverancier garantie verleend tegen machine- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat DVB Electronics voor zijn rekening naar beste vermogen de fouten zal herstellen. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van DVB Electronics.
12.3 Elke aanspraak op garantie vervalt, wanneer zonder schriftelijke toestemming van DVB Electronics wijzigingen in de apparatuur zijn aangebracht, die naar mening van DVB Electronics de normale werking en de betrouwbaarheid van de apparatuur kunnen beïnvloeden. Hetzelfde geldt wanneer binnen de garantietermijn andere dan de door DVB Electronics geleverde onderdelen zijn gemonteerd of zonder de toestemming van DVB Electronics aan het product reparaties zijn verricht.
12.4 Bedrijfsschade, gevolgschade of ander hier niet genoemde indirecte schade zijn van de garantie uitgesloten. De garantie is immers van toepassing op defecten, uitsluitend veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal. De garantie geldt niet ingeval van normale slijtage en van schade, die is ontstaan als gevolg van ongevallen, alsmede in het geval door de Opdrachtgever of derden aangebrachte wijzigingen in materiaal of constructie, nalatigheid of ondeskundige behandeling, alsmede in het geval dat de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
12.5 De kosten en risico’s van transport naar en van de werkplaats van DVB Electronics zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
12.6 DVB Electronics verleent voorts geen enkele garantie met betrekking tot de door aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde of geleverde programmatuur en/of software. DVB Electronics gegarandeerd niet, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, de kwaliteit, prestatie, verhandelbaarheid of geschiktheid van enig bepaald doel van de programmatuur en/of software. Alle programmatuur en/of software wordt in licentie gegeven en verkocht in de staat waarin deze zich op het moment van aankoop bevindt. Het risico betreffende de kwaliteit en prestatie van de programmatuur en de software ligt bij Opdrachtgever. Indien en voor zover de software door DVB Electronics van een leverancier is betrokken, zijn uitsluitende de garantie bepalingen – voor zover aanwezig – van leverancier van toepassing.
12.7 DVB Electronics is niet verplicht reparaties op gebruikte apparatuur uit te voeren. DVB Electronics behoudt zich het recht om het aankoop bedrag te retourneren.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid
13.1 Onverminderd de bepalingen met betrekking tot garantie sluit DVB Electronics uitdrukkelijk iedere verdergaande aansprakelijkheid uit, voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, onder meer veroorzaakt door het niet of niet behoorlijk functioneren van de geleverde zaken daaronder begrepen programmatuur, software en apparatuur dan wel diensten of verband houdende met het gebruik daarvan, dan wel de tijdelijk onmogelijk – onmogelijkheid van het daarvan, schade ten gevolge van het verloren gaan van gegevens, bestanden of programmatuur, met inbegrip van kosten gemaakt om dergelijke programma’s te herstellen of te reproduceren, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van DVB Electronics.
13.2 Indien en voor zover en op DVB Electronics enige aansprakelijkheid mocht rusten, zal DVB Electronics nimmer aansprakelijk zijn voor een bedrag hoger dan de waarde van de geleverde zaak dat directe of indirecte schade heeft berokkend, dan wel direct of indirect bij de schade is betrokken, welke waarde zal worden vastgesteld aan de hand van de op het geleverde betrekking hebbende factuur, met dien verstande dat DVB Electronics, ingeval van schade noch direct noch indirect het geleverde product betreft, uitsluitend aansprakelijk zal zijn voor directe schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld van DVB Electronics, met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid van DVB Electronics nimmer meer zal bedragen dan een maximum bedrag ad € 10.000,- per schadegevel of samenhangende reeks gevallen.
13.3 Schadeclaims ten gevolge van het voorafgaande dienen binnen één maand na het ontstaan van de schade schriftelijk bij DVB Electronics te zijn gemeld.
13.4 Opdrachtgever vrijwaart DVB Electronics voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door of in verband met het door DVB Electronics geleverde of in licentie gegeven apparatuur, software of programmatuur.

Artikel 14 – Ontbinding
14.1 In het geval Opdrachtgever één of meer van zijn betalingsverplichtingen, niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is DVB Electronics gerechtigd, zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, de desbetreffende overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling met directe ingang te ontbinden of levering uit te stellen, onverminderd het recht van DVB Electronics om volledige schadevergoeding te vorderen.
14.2 DVB Electronics kan, naast de hem toekomend rechten, de overeenkomst met Opdrachtgever te allen tijden, zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens Opdrachtgever door middel van een schriftelijke mededeling aan Opdrachtgever , met direct ontbinden indien Opdrachtgever niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden of zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, met zijn schuldeisers een onderhands akkoord sluit of een vergadering van zijn schuldeisers bijeenroept, tijdens een vergadering van Opdrachtgevers aandeelhouders een besluit wordt genomen op Opdrachtgevers ontbinding te ontbinden of te liquideren, een curator of bewindvoerder of een persoon met een dergelijke opdracht wordt benoemd voor Opdrachtgevers activa of boedel of gedeelte daarvan, of Opdrachtgever wegens schulden een dergelijke maatregel neemt dan wel ondergaat, wanneer door Opdrachtgever of door een derde zijn faillissement wordt aangevraagd of aan hem, al dan niet
voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, indien Opdrachtgever zijn bedrijf staakt of ingeval beslag ter zake van substantiële schulden van Opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag ten minste een maand wordt gehandhaafd.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillen
15.1 De Algemene Voorwaarden en alle transacties en overeenkomsten tussen DVB Electronics en Opdrachtgever worden uitsluitend geregeerd door het Nederlands recht.
15.2 Indien daaruit voortvloeiende geschillen tot de bevoegdheid van een Arrondissementsrechtbank behoren, zal de Arrondissementsrechtbank te Haarlem bevoegd zijn om van deze geschillen kennis te nemen.